Asiakkaat

Työvoima­palvelut

Teemme yhteistyötä kaikkien Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa yli 10 vuoden kokemuksella työvoimapalveluista. Valmennamme työelämään vuosittain useita tuhansia työnhakijoita eri työvoimapalveluiden puitteissa.

Tunnemme erinomaisesti työ- ja elinkeinohallinnon palvelut ja tavoitteet. Kehitämme yhdessä palveluita edelleen. Tutustu muutamiin asiakkaisiimme ja yhdessä toteuttamiimme palveluihin seuraavassa. Yhteishankintakoulutuksiamme on esitelty kunkin toimialan kohdalla.

 

Asiakkaidemme tarinoita

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Verkkoasioinnin ja työnhaun ohjausta TE-toimistossa

Suuria muutoksia viime vuosina läpikäyneen Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) 14 toimipisteen alueella on asiakkaana yli 32 000 työtöntä tai lomautettua työnhakijaa. Työnhakijoille suunnatun palvelun tarve alueella on erittäin suuri ja vuosittain toimipisteet palvelevat yhteensä jopa yli 100 000:tta asiakasta. Spring House Oy on mukana palvelemassa Pirkanmaan TE-toimiston asiakkaita tuottamalla verkkoasioinnin, työnhaun ja urasuunnittelun ohjausta 28 asiantuntevan valmentajan vahvuudella.

Spring House Oy:n tuottama palvelu aloitettiin helmikuussa 2013 ja menestys asiakastyytyväisyydessä mitattuna on ollut erinomaista. Pirkanmaan TE-toimiston palvelujohtaja Regina Saaren mukaan palvelulla on suuri tarve alueen toimipisteissä, koska kaikki työnhakija-asiakkaat eivät osaa käyttää TE-toimiston sähköisiä palveluita, ja ilman ajanvarausta toimivalla verkkoasioinnin ohjauksella pyritään estämään näiden henkilöiden mahdollinen syrjäytyminen yhä enemmän sähköisiin palveluihin siirtyvässä yhteiskunnassa. Toisaalta myös suuri osa TE-toimiston palveluista on saatavilla myös verkosta ja näiden palvelujen käytön opastus on osa hyvää asiakaspalvelua.

Palveluntarve on ollut jatkuvassa kasvussa ja verkkoasioinnin ohjauksella vastataan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Palvelun vahvuuksiin Spring House Oy:ssä kuuluvatkin matala lähestymiskynnys, helppo ja nopea saatavuus, mahdollisuus anonyymiin palveluun sekä henkilökohtainen palvelu. Valmentajien, jotka tunnetaan myös verkkoasioinnin ja työnhaun ohjaajina, toimenkuvaan kuuluvat hyvin moninaiset ohjaus-, neuvonta- ja valmennustehtävät. Keskeisimpiä tehtäviä ovat esimerkiksi ohjeistaminen uudistuneissa te -palveluissa (esim.asiakkaaksi ilmoittautumisessa, ajanvarauksessa ohjeistaminen), te-palvelut.fi -sivustojen sisältöjen esitteleminen ja auttaminen sivuston käytössä ja tiedon haussa, Oma työnhaku -palvelun käytön opastaminen, Omat työttömyysturvatiedot -sivuston tietojen katselu.

Valmentajalla on selkeä rooli asiakaspalvelussa

Valmentajat eivät ole TE-toimiston asiantuntijoita ja heidän tehtävänsä on selkeästi määritelty erilleen virkamiestehtävistä. He esimerkiksi tuottavat tarvittaessa ryhmämuotoista valmennusta yksilöohjauksen lisäksi eri asiakasryhmille Pirkanmaan TE-toimiston toimipisteissä. Valmentajat vastaavat yhdessä TE-hallinnon asiantuntijoiden kanssa Pirkanmaan TE-toimiston asiakkaiden palvelun tarpeeseen – kokonaisvaltaisesti ja toisiaan täydentäen.

Saari toteaa, että asiakkaiden omatoiminen verkkoasiointi, jota palvelu keskeisesti tukee, vapauttaa asiantuntijoiden aikaa muun muassa työnvälitykseen (työtarjoukset), nuorisotakuun hoitamiseen, kuntien erittäin tärkeänä pitämään aktivointisuunnittelutyöhön sekä työllistymistä edistävien palvelujen järjestämiseen ja tarjoamiseen.

– Samalla kun asiakkaalle opastetaan TE-toimiston sähköisten palvelujen käyttöä, osaltaan myös varmistetaan, että hän saa tuntumaa yhteiskunnassa vallitsevaan uuteen palvelukulttuuriin ja hän voi tarvittaessa opetella asioimaan myös muiden palveluorganisaatioiden kanssa sähköisten palvelujen kautta. Esimerkiksi monet KELAn ja Verohallinnon sähköiset asiointikäytänteet toimivat samalla tunnistamisperiaatteella kuin TE-toimiston Oma työnhaku ja omien työttömyysturvatietojen lukeminen, Saari jatkaa.

Valmennus tukee palvelukulttuurin muutoksessa

Tuottamalla verkkoasioinnin, työnhaun ja urasuunnittelun ohjausta Spring House Oy siis osaltaan vastaa tarpeeseen auttaa asiakkaita ottamaan vastaan laajempi palvelukulttuurin muutos, jossa olennaista on asiakkaan oman vastuun lisääminen ja palveluiden siirtyminen verkkoon. Saaren mukaan myös esimerkiksi videoyhteyksien käyttö asiakaspalvelussa tulee muuttamaan asiointia huomattavasti. Tässä muutoksessa myös Spring House Oy:n valmentajat tulevat olemaan avainasemassa, koska heidän vastuullaan on huolehtia asiakkaan perehdyttäminen videolaitteisiin sekä varmistaa videoneuvottelutapaamisten tekninen sujuvuus.

Spring House Oy:n tarjoamassa palvelussa valmentajat hallitsevat siis laajasti niin opastuksen monikanavapalveluihin, sähköisten palvelujen käyttöön, ryhmäpalveluiden tuottamisen kuin videoyhteyksien varmistamisen. Ennen kaikkea ammattitaitoiset valmentajat hallitsevat asiakaspalvelun keskeiset taidot, henkilökohtaisen palvelun ja yksilöohjauksen ja asiakkaan tarpeiden yksilöllisen huomioimisen. Kaikilla valmentajilla onkin sisältöosaamisen lisäksi rautainen kyky neuvoa haastavissakin tilanteissa olevia asiakkaita.

Spring House Oy:n valmentajien asiakaspalvelutaitoja ja ammattitaitoa seurataan jatkuvasti asiakaspalautteiden muodossa. Tuoreimmassa mittauksessa tyytyväisyyden keskiarvo oli 4,61 asteikolla 1-5, mikä kertoo Spring House Oy:n onnistuneen erinomaisesti saavuttamaan palvelulle asetetut korkeat kriteerit.

 

“Spring Housen valmentajat vastaavat yhdessä TE-hallinnon asiantuntijoiden kanssa työnhakija-asiakkaiden palvelun tarpeeseen - kokonaisvaltaisesti ja toisiaan täydentäen.”
Regina Saari Palvelujohtaja, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Lue lisää Sulje

URANOSTE -hanke

Työvoimakoulutus avaa reittejä työelämään

Tammikuussa 2013 Päivi ja Anssi lähtivät mukaan Oulussa järjestettävään Spring House Oy:n tiimin johtamistaitoja kehittävään Team Leadership Development Program -koulutukseen. Kysymyksessä oli Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Uranoste -hankkeen hankkima koulutus korkeakoulutettujen työnhakijoiden tarpeeseen. Koulutuksen aikana tunnistettiin ja tuotteistettiin omaa osaamista, avattiin ja selkeytettiin tulevaisuuden haaveita sekä luotiin kontakteja lukuisiin yrityksiin. Siteitä yrityksiin rakennettiin erilaisilla kehitysprojekteilla, jotka palvelevat yritysten toimintaa ja samalla opiskelijat pääsivät näyttämään taitonsa.

Team Leadership Development Program – koulutus kesti neljä kuukautta ja sisälsi kahdeksan viikon konkreettisen projektityöskentelyjakson. Oulussa järjestetyssä koulutuksessa projekteja tehtiin pääosin IT-alan yrityksiin, sillä sen alan yrityksiä alueella on paljon. Aiheiltaan projektit liittyivät esimerkiksi laatutyöhön, sosiaaliseen mediaan ja työhyvinvointiin. Opiskelijat saivat itse päättää, mitkä olivat heidän mielestään mielenkiintoisia yrityksiä ja millaisia projekteja he halusivat tehdä.

– Ennen projektien alkamista yrityksillä oli mahdollisuus esitellä toimintaansa ja tuotteitaan. Samalla opiskelijat saivat markkinoida itseään, Spring Housen valmentajat Jarno Vepsäläinen ja Anne Ollikainen kertovat. He pitävät erityisen tärkeänä sitä, että osaajat ja yritysten edustajat kohtaavat toisensa juuri tekemisen merkeissä.

Opiskelijoille projektityöskentely on avartava, innostava ja opettavainenkin kokemus, sillä siinä he pääsevät verkostoitumaan, hallitsemaan omaa aikaansa ja työntekoaan. Monelle opiskelijalle tuli yllätyksenä se, miten paljon alueella on uutta henkilöstöä etsiviä yrityksiä ja se, että miten monipuolista työtä yrityksissä on, vaikka niihin ei julkisesti haeta tekijöitä.

– Tiesin aina, että piilotyöpaikkoja on, mutta en ollut käsittänyt, kuinka paljon eri aloilla toimivissa yrityksissä on minulle sopivia paikkoja tarjolla, koulutukseen osallistunut Päivi naurahtaa.

Kaikki osaaminen esiin

Kaikissa Spring Housen koulutuksissa päivitetään aina tarvittaessa työnhakuasiakirjat ajan tasalle, ja se on koettu tärkeäksi myös korkeakoulutettujen palveluissa. Korkeakoulutettujen haasteena on usein se, että osaamista on vaikea kohdentaa joko sen laaja-alaisuudesta johtuen tai toisaalta koulutus voi olla suunnattu tiettyyn tehtävään. Jos työkokemusta on puolestaan jo useita vuosia, voi viimeisimmän koulutuksen päiväys olla jo vanhentunut. Koulutuksen aikana on avattu jokaisen osallistujan työhistoria ja osaaminen sekä kartoitettu, mitä työnhakija teki ennen viimeisintä työpaikkaansa tai mitä hän tekee vapaa-ajallaan. Elämän aikana kertynyttä osaamista kannattaa lisätä monipuolisesti ansioluetteloon, unohtamatta niin sanottua informaalista osaamista.

– Liian usein katsomme vain sitä viimeisintä työpaikkaa ja sen tuomaa osaamista. Silloin emme näe, mihin kaikkeen pystymme ja miten laaja-alaista osaaminen todellisuudessa meillä onkaan, Päivi pohtii.

Koulutuksen tavoitteena oli saada aikaan työllistymistä ja kasvattaa yritystuntemusta. Tietoa eri alojen toimijoista tulee väkisin, sillä kahdeksan viikon aikana opiskelijat ehtivät tehdä projekteja useissa eri yrityksissä.

– Jaoimme koko ajan toisillemme tietoa yrityksistä ja mahdollisista työpaikoista. Lähijaksoilla päivämme alkoivat toisten kannustamisella ja se oli tehokasta, koulutukseen osallistunut Anssi kertoo.

Anssi on koulutukseltaan automaatioinsinööri, mutta on toiminut viime vuodet hinnoitteluasiantuntijana. Koulutuksen aikana hän oli mukana laatuprojektissa, joka oli konkarille vanhan kertaamista, mutta mielenkiintoista. Koulutuksen aikana silmät avautuivat sen verran, että koulutuksen päättyessä ajatuksissa on uusia urasuunnitelmia. Oman osaamisen tunnistaminen nosti itsetuntoa ja kävelyasentokin on muuttunut pystysuuntaan. Anssi aikoi koulutuksen jälkeen ratkaista, onko ura tulevaisuudessa teknologiassa vai esimerkiksi lastenhoitoalalla.

– Joskus on vaarallisempaa jäädä kuin lähteä, hän miettii.

”Nyt tiedän missä työt ja tekijät kohtaavat”

Oululainen Päivi on tehnyt pitkän uran IT-sektorilla. Päivi on toiminut ICT-projekteissa projektinvetäjänä ja aiemmin myös kouluttajana. Hän lähti mukaan ammatilliseen työvoimakoulutukseen, koska halusi saada oman osaamisen ja koulutuksen paremmin yritysten tietoisuuteen. Laajaa tietotaitoa on vaikea saada näkyville ansioluetteloon sekä hakemukseen ja siten erottua positiivisesti satojen muiden hakijoiden joukosta. Samoin hän halusi oppia markkinoimaan koulutustaan ja osaamistaan uudella tavalla. Lisäksi hän uskoo, että aktiivisuus luo lisää aktiivisuutta. Koulutuksessa hyvää oli se, että kaikki opiskelijat pantiin aktivoitumaan ja toimimaan.

– Kukaan ei päässyt kenenkään selän taakse piiloon, sillä kaikkien piti osallistua projektien hankkimiseen ja toteutukseen sekä kaikki olivat vastuullisia projektien loppuun saattamisesta, Päivi mainitsee.

Korkeakoulutetuille suunnattua ryhmää Päivi pitää hyvänä, koska silloin samassa tilanteessa olevat ymmärtävät toisiaan ja tavoitteet ovat samansuuntaiset.

– Saimme aikaan vilkasta ajatusten vaihtoa toistemme kanssa ja sen ansiosta myös oma maailma laajeni. Päivillä on vahva englanninkielen taito, joten ulkomailla työskentely on myös mahdollista. Hän on avoin kaikelle työlle, johon oma kiinnostus riittää.

– Mielestäni vastuullinen ihminen valitsee työn, jonka haluaa tehdä kunnolla ja tosissaan, hän miettii.

Koulutuksen aikana Päivi osallistui IT-alan yrityksen sosiaalisenmedian markkinointi- ja rekrytointiselvitykseen. Tehtävänä oli selvittää, millä tavalla yrityksen pitäisi näkyä sosiaalisessa mediassa muun muassa Linkedlnissä, Facebookissa sekä Twitterissä, jotta osaajia sekä uusia asiakkaita löytyisi. Projektityön kautta avautui aivan uusi maailma

– Nyt tiedän missä työt ja tekijät kohtaavat sekä kuinka itse voin hyödyntää sosiaalista mediaa tulevaisuudessa, Päivi iloitsee.

Jaana Wunsch

“Koulutuksen aikana keskustelemme paljon opiskelijoiden unelmista, valmentaja ohjaa kulkemaan niitä kohti. Valmentajalla on rohkeutta myös hoksauttaa, jos suuntaa kannattaa muuttaa.”
Anne Ollikainen Kouluttaja, Spring House Oy
Lue lisää Sulje

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kotoutumiskoulutus on portti kieleen ja kulttuuriin

Spring House Oy:llä on vahva jalansija maahanmuuttajien suomenkielen opetuksen järjestäjänä. Kotoutumiskoulutusta toteutetaan jo kahdeksalla eri paikkakunnalla – kaikilla ilmansuunnilla. Yritykseen on vuosien aikana rekrytoitu uusia suomen kielen opettajia, mikä kertoo, että kasvusuunta on eteenpäin. Suomen kielen opettamiseen vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto suomen kielestä. Kotokoulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija osaa hoitaa asioitaan suomen kielellä ja itsenäisesti ja tie työelämään aukeaa. Opiskelijat saavat koulutuksen aikana neuvoja muun muassa viranomaisasioiden hoitamiseen. Suomenoppijan kannustaminen ja tsemppaaminen on kouluttajalle kunnia-asia.

Kotoutumiskoulutuksiin pääsevät ne, jotka ainakin auttavasti osaavat lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään. Moni osaa jo muutaman sanan ennen koulutuksen alkua, sillä he ovat saattaneet olla työharjoittelussa odottaessaan pääsyä koulutukseen. Suomen kielen taito on saattanut karttua myös kotona, mikäli puoliso on suomenkielinen. Maahanmuuttajissa on myös niitä, joilla on suomalaisia sukujuuria, joten suomalaisuus on heille monelle jo tuttu asia. Hyvin monet onnistuvat oppimisessaan niin hyvin, että pääsevät ammatilliseen koulutukseen tai työ- ja elinkeinohallinnon järjestämiin tutkintoon johtaviin työvoimakoulutuksiin.

Into oppia kasvaa koko ajan

Kotoutumiskoulutuksissa suomen kielen opiskelu lähtee alkeista. Opetusta voisi verrata siihen, miten suomalaiset aloittavat vieraan kielen opiskelun. Aluksi opetellaan kertomaan itsestään ja kysymään toisilta helppoja kysymyksiä. Siitä sanasto lähtee laajenemaan kohti kodinsanoja ja ympäristöä. Koulutus etenee aihe edellä, eli itsestä kertoessa opetellaan ammatit, asumismuodot ja esimerkiksi harrastukset. Suomalaisille tuntemattomat sanavartalot ja verbityypit opitaan eri aihealueiden yhteydessä.

Tarve oppia kasvaa oppimisen myötä. Maahanmuuttajat ovat todella motivoituneita, sillä kielitaito avaa ovia työelämään. Työ tuo taloudellista turvaa, mikä varsinkin perheellisille on äärimmäisen tärkeää. Suomessa elämisen kalleus tulee monelle yllätyksenä. Esimerkiksi sähkö-, harrastus- ja vakuutusmaksut ovat joillekin uusi asia.

Opetussuunnitelma on vahva pohja

Kotoutumiskoulutuksissa noudatetaan Opetushallituksen opetussuunnitelmaa, joka on rakennettu juuri kyseiseen koulutukseen. Aihealueet ovat lähes kaikissa koulutuksissa samat, vain työjaksojen pituuksissa saattaa olla eroja ja palveluntuottajakohtainen opetussuunnitelma tuo oman lisänsä toteutukseen. Koulutuksissa käsitellään arkielämän asioita, kuten kaupassa ja virastoissa asioimista, suomalaista kulttuuria ja työelämää.

Sanaston kasvattaminen on kotoutumiskoulutuksissa yksi tärkeimmistä asioista. Ilman sanoja ei voi tuottaa lauseita tai ymmärtää ympärillä kuuluvaa kieltä. Sanoja opitaan tehtävien ja tekstien kautta. Oppimista seurataan erilaisilla sanakokeilla ja testeillä. Testien tulokset näyttävät opiskelijoille itselleen, että he osaavat. Kouluttaja voi näin itsekin tehdä havaintoja nopeista ja vähän hitaammista oppijoista. Oppimisen seurannalla on merkitystä myös silloin, kun koulutuksen päätteeksi tehdään kielitaitoarvio.

Palaute kertoo onnistumisesta

Koulutuksissa on onnistuttu monella osa-alueella. Suomen kielen oppimisen rinnalla on vähennetty työttömyyttä, sillä hyvin monella on kotimaassa suoritettu tutkinto, vain suomen kielen taito puuttuu. Suurin osa haluaa juuri työn vuoksi oppia kielen nopeasti. Työllisyyttä parantamalla saadaan maahanmuuttajat kokemaan, että he todellakin ovat meidän kantasuomalaisten kanssa samaa joukkoa.

Suomen kielen oppiminen lisää mahdollisuuksia löytää uusi ala, jossa voi työskennellä. Tärkeää on myös tiedostaa suomalaiset ammatit ja työmarkkinanäkymät. Kun opiskelija tulee koulutukseen, hänellä aina mukanaan omat yksilölliset tavoitteet ja haaveet. Spring Housen koulutuksissa monet ovat saaneet vauhtia urapolulleen ja yhä useampi on päässyt maaliin saakka. Koulutusten työttömyyden vähenemä on jopa 100 %, mikä tarkoittaa kaikkien koulutukseen osallistujien työllistyneen, päässeen koulutukseen tai löytäneen jonkun muun jatkopolun koulutuksen aikana ja/tai sen päättyessä.

Pudasjärvellä kohtaavat monet kansalaisuudet

Spring House Oy aloitti syksyllä 2013 kotoutumiskoulutuksen Pudasjärvellä. Koulutuksessa on 16 opiskelijaa. Jo ennen koulutuksen loppua kaksi heistä rohkaistui hakemaan ammatilliseen koulutukseen. Koulutukseen kuuluu kaksi työpaikoilla tapahtuvaa työjaksoa, ja niiden aikana mietitään jokaiselle jatkosuunnitelmia koulutuksen jälkeen. Samanlainen koulutus pyörähtää käyntiin syksyllä 2014.

Viime vuosien aikana on Pudasjärvellä järjestetty tasaisesti kotoutumiskoulutuksia. Tarve koulutuksille syntyi vastaanottokeskuksen myötä. Vuonna 2012 tuli Pudasjärvelle runsaasti kongolaisia. Paikkakunnalla on myös muita pakolaistaustaisia maahanmuuttajia, kuten afganistanilaisia, iranilaisia ja somaleja. Pudasjärvi on pieneksi paikaksi hyvin kansainvälinen. Siellä on ulkomaalaisia myös Venäjältä ja esimerkiksi Kanadasta. Pakolaistaustan lisäksi Pudasjärvelle on tultu rakkauden myötä.

Kotoutumisen perusta on kielen oppiminen

– Suomen kielen kouluttajat ovat aivan avainasemassa, kun puhutaan kotouttamisesta, asiantuntija Anna-Liisa Seppänen sanoo. Hän työskentelee Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa Pudasjärven toimipisteessä tuetun työllistämisen palvelussa. Anna-Liisan mielestä myös arkisissa asioissa ohjaaminen on tärkeää.

Koulutuksissa tulee rohkeutta puhua ja uskallusta asioida esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Kynnys tulla yksin madaltuu kielitaidon kehittyessä. Tärkeimmissä asioissa käytetään tulkkia. Aluksi maahanmuuttajat osaavat esittää asiansa ja myöhemmin he myös ymmärtävät heille esitettyjä tarkentavia kysymyksiä. Pudasjärven koulutus painottuu toiminnallisuuteen, sillä kotoutumisessa tärkeää on sosiaalisuus ja uskallus jutella suomalaisten kanssa.

 

“ Suomen kielen kouluttajat ovat aivan avainasemassa, kun puhutaan kotouttamisesta.”
Anna-Liisa Seppänen Asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
Lue lisää Sulje